BİRLİK TÜZÜĞÜ

FRİGYA KÜLTÜREL MİRASINI KORUMA VE KALKINMA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Birliğin Adı, Merkezi, Faaliyet Alanı, Süresi, Üyeleri ve Amacı
Birliğin adı
MADDE 1- (1) Birliğin adı “Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği”dir.
(2) Birliğin kısaltılmış adı “FRİGKÜM”dır.
(3) Birlik, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun ilgili maddelerine göre kurulan ve tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşudur.
Birliğin merkezi
MADDE 2- (1) Birliğin merkezi, alfabetik sıraya göre, dönüşümlü olarak ikişer yıl süre ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeridir.

Birliğin faaliyet alanı ve süresi
MADDE 3- (1) Birliğin faaliyetleri, birliğe üye Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya il mülki yönetimlerinin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.
Birliğin Üyeleri
MADDE 4- (1) Birliğin üyeleri;
1) Afyonkarahisar İl Özel İdaresi,
2) Kütahya İl Özel İdaresi,
3) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi,
Birliğin amacı ile üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler
MADDE 5- (1) Birliğin görev ve hizmetleri şunlardır:
a) Bölgedeki kültürel mirasın ve çevresinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek ve ettirmek,
b) Bölgede kültür turizminin sürdürülebilirliği ve gelişimi için gerekli olan hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
c) Bölgedeki kültürel ve doğal dokunun korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,
ç) Bölgede bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmalar ile yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için gereken faaliyet ve girişimlerde bulunmak,
d) Turizm, gelişim, altyapı ve uygulama projesi yapmak ve yaptırmak, bu projeler için yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan her türlü desteği sağlamak,
e) Bölgedeki, ulaşım ana plânını yapmak, yaptırmak ve uygulamak; yerleşim yerlerindeki tasarım projelerine uygun yükümlülükler koymak; kültürel mirasın tanıtımına yönelik her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak,
f) Bölgedeki kültürel mirası ortaya çıkarmak için bilimsel araştırma, arkeolojik çalışma ve yayınlar yapmak, sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,
g) Bölgede tüm sektörlerde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirecek her türlü genel ve özel projeler yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak,
ğ) Bölgede ekolojik tarımı geliştirmek,
h) Yerel düzeyde çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, bölge sorunlarını demokratik platformlarda tartışmak, bölgenin öncelikli sorunlarını belirlemek,
ı) Bölge içinde bulunan nehir, akarsu ve kollarının kirlenmesine ve kirlenmeye yol açan unsurları önleyici tedbirler almak.

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Organları, Birlik Meclisinin Kuruluşu
Görev ve yetkileri

Birliğin organları
MADDE 6- (1) Birliğin organları şunlardır:

1) Birlik Meclisi
2) Birlik Encümeni
3) Birlik Başkanı

Birlik meclisinin kuruluşu
MADDE 7- (1) Birlik meclisi;
(a) Doğal üyeler; Afyonkarahisar ve Kütahya Valileri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı,
(b) Seçilmiş üyeler; Afyonkarahisar, Kütahya İl Genel Meclislerinin seçecekleri iki’şer asıl, iki’şer yedek üye ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinin seçeceği iki asıl , iki yedek olmak üzere 6 asıl, 6 yedek üyeden oluşur.
(2) Birlik meclisinin toplam üye sayısı, 9 dur. Meclisin seçimle gelen üyelerinin boşalması durumunda yerine sıralı yedekleri getirilir.
(3) Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.
(4) Meclis üyeliğini herhangi bir nedenle kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

İl özel İdarelerinin ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin mecliste temsil edilmeleri
MADDE 8- (1) Birlik üyesi il özel idareleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mahalli idareler genel seçimlerinden sonra yapacakları ilk toplantıda, birlik meclisinde temsil edilecek üyelerin seçimini yapar.

Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 9- (1) Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
c) Borçlanmaya karar vermek,
ç) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
d) Şartlı bağışları kabul etmek,
e) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
f) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
g) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,
ğ) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
h) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,
ı) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
i) Tüzük değişikliklerini kabul etmek,
j) Taşınmaz alımına, satımına, kiralanmasına, takasına ve gayri ayni hak tesisine karar vermek,
k) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için kamulaştırma kararlarını almak,
l) Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek için şirket kurulmasına karar vermek,
m) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
n) Birlik başkanı ile encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
o) Birlikte çalıştırılacak personel sayısını norm kadro esaslarına göre belirlemek, iptal ve ihdasına karar vermek,
ö) Birliğin feshine karar vermek,

Meclis başkanlık divanı
MADDE 10 – (1) Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde birlik merkezinin bulunduğu il Valisi tarafından toplantıya davet edilir. Meclis, merkezinin bulunduğu yer valisinin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla, Birlik Başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki katip üyeyi seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar.
(2) Meclis başkanlık divanı seçimi en geç üç gün içinde tamamlanır. Birlik meclisine birlik başkanının bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkanvekilinin başkanlığında yapılır.
(3) Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
(4) Meclis başkanı meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis toplantı ve karar nisabı
MADDE 11- (1) Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye sayısının dörtte birinden az olamaz.
(2) Birlik başkanı ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir.
(3) İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
(4) Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir konu görüşülemez.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi
MADDE 12- (1) Birlik meclisinin kararları merkezinin bulunduğu ilin valisine gönderilir.
(2) Birlik başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar eder veya birlik başkanı beş gün içerisinde herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.
(3) Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar, İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi
MADDE 13- (1) Kesinleşen meclis kararları birlik merkezinin bulunduğu ilin valisine gönderilmekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları
MADDE14- (1)Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer.
(2) Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Encümeninin Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Birlik encümeninin oluşumu
MADDE 15- (1) Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği her ilden iki üye ile birlikte yedi üyeden oluşur.
(2) Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.
(3) Birlik Başkanı encümenin de başkanıdır. Birlik Başkanının bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyelerinden birinin başkanlığında toplanarak yürütülür.

Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 16- (1) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
ç) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
d) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
e) İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,
f) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına, takasına ve irtifak hakkı tesisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
g) Birliğin yıllık çalışma programını hazırlamak ve birlik meclisinin görüşüne sunmak,
ğ) Program uygulamasının izlenmesi için üyeleri arasında iş bölümü yapmak,
h) Bütçedeki bir fasıl dahilindeki maddeler arasında ödenek aktarımını sağlamak,
ı) Birlik parasının bütçeye uygun olarak harcanmasını sağlamak ve denetlemek,
i) Kesin hesapların tetkiki ile görüşünü birlik meclisine sunmak,
j) Birliğin mali işler sorumlusunca hazırlanacak aylık gelir-gider cetvellerini incelemek ve karara bağlamak,
k) Birlik ve birliğe bağlı kurum ve işletmelerin görev ve hizmetleri ile ilgili yönetmelikler hazırlayıp meclisin onayına sunmak,
l) Birlik Başkanının birlik hizmet ve faaliyetleri ile ilgili konulardaki önerilerini görüşüp karara bağlamak,
m) Birliğin amacı doğrultusunda çevrenin korunması ve geliştirilmesi için gereken çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu işler için gerekli projeler hazırlamak, hazırlatmak ve ihalesi gereken işlerin ihalesini yapmak.

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı
MADDE 17- (1) Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
(2) Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Birlik başkanı
MADDE 18- (1) Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Birlik başkanının görev ve yetkileri
MADDE 19- (1) Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
ç) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,
d) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
e) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
g) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,
ğ) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,
h) Birlik personelini atamak,
ı) Birliği denetlemek,
i) Şartsız bağışları kabul etmek,
j) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birlik Teşkilatı ve Görevleri

Birlik teşkilatı
MADDE 20- (1) Birlik teşkilatı, birlik müdürü ile uygun görülecek birim ve görevlilerden oluşur.

Birlik personeli
MADDE 21- (1) Birlik müdürü ve diğer personel birlik başkanı tarafından görevlendirilir. Ancak Birlik Başkanı, birlik müdürü ve diğer personel görevlendirilmeleri hakkında meclise bilgi verir. Birlik müdürü ve diğer personelin görev süresi, birlik başkanının görev süresi ile sınırlıdır. Ayrıca Birlik başkanı, kendi görev süresiyle sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel çalıştırabilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, belediye kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik müdürü veya diğer personel olarak görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez. Ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararı ile ek ödeme yapılabilir.

Birlik müdürünün görevleri
MADDE 22- (1) Birlik müdürü birliğe ait hizmetleri Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütür.
(2) Birlik Başkanı hangi işleri birlik müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Birliğin gelirleri
MADDE 23- (1) Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,
ç) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
d) Kira ve faiz gelirleri,
e) Bağışlar,
f) Diğer gelirler.

Birliğin giderleri
MADDE 24- (1) Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,
ç) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,
d) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,
e) Dava takip ve icra giderleri,
f) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,
g) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,
ğ) Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

Üyelerin, birliğin faaliyet giderlerine katılım payları
MADDE 25- (1) Yıllık katılım payı olarak; her üye İdare 2016 yılı için 110.000 TL öder. Üyelerin yıllık katılım payları, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranından az olmamak üzere her yıl Birlik Meclisi tarafından belirlenir.
(2) Üyelerden bir veya birkaçını ilgilendiren büyük yatırım giderleri, hizmetten yararlanacak mahalli idareden talep edilebilir.
(3) Birliğe sonradan katılan üye mahalli idarelerin katılım payları birlik meclisince belirlenir.

Birlik bütçesi
MADDE 26- (1) Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.
(2) Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
(3) Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.
(4) Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi
MADDE 27- (1) Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12’nci ve 13’üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici
MADDE 28- (1) Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi
MADDE 29- (1) Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.
Çalışma programı
MADDE 30- (1) Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri
MADDE 31- (1) Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu’na tabidir.
Birliğin tutacağı defterler
MADDE 32- (1) Birlik, karar defteri, evrak kayıt defteri ve diğer defterler ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri
MADDE 33- (1) Üye mahalli idare birimlerinin ve faaliyet sahasında yaşayan vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri, birlik meclisince belirlenir.
Birlik üyelerinin sorumluluğu
MADDE 34- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.
(2) Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliğini bağlamaz.
Birliğe katılma
MADDE 35- (1) Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimlerinin kendi meclislerinde alacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ile yapılacak olan tüzük değişikliğinin İçişleri Bakanlığınca onaylanması ile katılım gerçekleşir.
Birlikten ayrılma
MADDE 36- (1) Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.
Tüzüğün kesinleşmesi ve değişikliği
MADDE 37- Birlik Tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra, İçişleri Bakanı onayı ile kesinleşir. Birlik Tüzüğü değişikliği, birlik meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanı onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi
MADDE 38- (1) Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.
(2) Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.
Birlik meclisinin ilk toplantısı
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Birlik meclisi bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer valisince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.
Yürürlük
MADDE 40- (1) Bu Tüzüğün hükümleri, İçişleri Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 41- Bu Tüzük hükümleri, birlik başkanı tarafından yürütülür.